Cenník

  •  Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby;
  •  Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom;
  •  Cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie.

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

Úkony súvisiace s mediáciou
platné pre všetkých účastníkov mediačného konania
Úvodná konzultácia,  posúdenie prípadu 35,- €/hodinu
Konzultácie, služby, administratívne práce súvisiace s výkonom mediácie 25,- €/hodinu
Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie 50,- €
V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu prijme,
cena za mediáciu sa stanovuje podľa bodov I. – III. cenníka.

 


 

I. Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore
(fyzické a právnické osoby)
Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
fyzické osoby – podnikatelia 67,- €/hodinu
Právnické osoby – podnikatelia 135,- €/hodinu
Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
do 3 320,- € 120,- €/hodinu
nad 3 320.- € do 6 640,- € 10 % z hodnoty
nad  6 640,- € do 16 600,- € 7 % z hodnoty
nad 16 600,- € do 33 200,- € 5 % z hodnoty
nad 33 200,- € do 66 400,- € 2 % z hodnoty
nad 66 400,- € 1 % z hodnoty

 


 

II. Mediácia v občianskych sporoch
(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)
Nemajetkové občianske spory
fyzické osoby 35,- €/hodinu
Majetkové občianske spory
do 1660,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 60,- €/hodinu
nad 1660,- € 90,- €/hodinu

 


 

III. Mediácia v štátnom sektore
(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)
Nemajetkové a pracovnoprávne spory v štátnom sektore
35,- €/hodinu
Majetkové spory v štátnom sektore
do 3 320,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 120,- €/hodinu
nad 3 320,- € do 6 640,- € 10 % z hodnoty
nad 6 640,- € do 16 600,- € 5 % z hodnoty
nad 16 600,- € do 33 200,- € 3 % z hodnoty
nad 33 200,- € do 66 400,- € 2 % z hodnoty
nad 66 400,- € 1 % z hodnoty

 


Osobitné upozornenie:

  •  Pri majetkových sporoch vznikajúcich z cenných papierov, pokiaľ hodnota sporu nie je zrejmá zo zmluvného vzťahu, určí sa hodnota sporu z menovitej hodnoty cenných papierov, alebo podľa kurzu cenného papiera, ak tento prevyšuje menovitú hodnotu cenového papiera a jeho výška je objektívne zistiteľná z verejne dostupných informácií. Mediátor si vyhradzuje právo zmeny ceny služieb mediácie a je povinný o cenách, akceptáciou cien uvedených v cenníku alebo stanovením ceny dohodou účastníkov, uzavrieť písomnú dohodu pred začatím mediačného konania;
  •  Tvorba cien je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii vo forme zápisu, prípadne dohody. Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátor nie je platcom DPH;
  •  Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania;
  •  Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny I.-III., resp. v rámci týchto skupín, sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje priemerom súčtu sadzieb jednotlivých skupín;
  •  Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a je u mediátora jeho prílohou;
  •  V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne;
  •  Dohodnutá cena je odmenou mediátora a v tejto cene nie sú zahrnuté iné poplatky, ani iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.