Čo je mediácia

Chcete sa vyhnúť súdnym sporom, ušetriť čas a peniaze?
Vyriešte svoj spor mediáciou!

MEDIÁCIA
je mimosúdnym riešením sporov pre všetkých ľudí, ktorí chcú vyriešiť svoj problém eticky, vlastným pričinením, bez odkladu, s vôľou pokračovať v spolužití, spolupráci a komunikácii.

Kto je mediátor a aké je jeho poslanie?

Podľa zákona č. 420/2004 Z. z. môže byť mediátorom každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácií dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme. Strany majú možnosť dohodnúť sa na osobe mediátora, resp. si zvoliť niekoľkých mediátorov a zároveň majú možnosť mediátora v ktorejkoľvek etape mediačného konania odvolať.

3Mediátor musí byť bezúhonný, dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a musí absolvovať odbornú prípravu. V prípade  splnenia týchto predpokladov zapíše Ministerstvo spravodlivosti SR mediátora do registra mediátorov, ktorý je bežne dostupný na internetovej stránke ministerstva. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou a musí poučiť zúčastnené osoby napríklad o možnom konflikte záujmov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou. Potiaľ požiadavky, ktoré sú kladené na osobu mediátora v zmysle zákona o mediácii.

V mediátorovi, ktorému vstúpite do kancelárie však musíte v prvom rade nájsť človeka, voči ktorému máte dôveru. Dôveru v jeho odbornosť, v jeho empatiu, v jeho ústretovosť, v jeho nestrannosť… atď., jednoducho dôveru voči jeho vstupu do vášho problému, ktorý chcete vyriešiť. Mediátor by mal byť odborník, ktorý na jednej strane dokonale ovláda mediačné techniky či procedúry,  typológiu ľudí, ale v prvom rade by mal mať mať príslušný ľudský rozmer.
Na záver tejto kapitolky pozoruhodnú definiciu osoby mediátora v podaní českej mediátorky Lenky Holej: Osoba mediátora predstavuje kombináciu nadania, skúseností, osobných hodnôt, intuitívnej tvorivosti a komunikačných schopností s ktorými vstupujú mediátori do vzťahov s klientom a nasadzujú v ňom svoju jedinečnú osobnosť ako nástroj.

1) Výkon činnosti mediátora je podnikaním.
2) Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácií o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho zaujatosti.

§ 4 zákona č.420/2004 Z.z. o mediácií

Aj mediátori na Slovensku majú vo svojej stavovskej organizácií prijatý etický a profesionálny kódex, ktorý obsahuje základné etické zásady a pravidlá etického správania vo vzťahu  ku klientom, kolegom, ku svojej profesii a odbornosti a vo vzťahu k spoločnosti.

V živote neexistujú riešenia. Existujú  však sily v pohybe. Treba ich vytvoriť a riešenia prídu samy.

Antoine de Saint Exupery

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky