Cenník

MANUÁL PLATIEB

 Ceny za mediačné činnosti vykonávané mediátorom podľa zákona č.420/ 2004 Z.z.

Spôsob tvorby ceny , ktorý vychádza z dvoch hlavných určujúcich kritérií, ktorými sú :

Konzultácia vo veci : 49 eur za každú započatú hodinu

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore ( FO, PO )

 • Fyzické osoby – podnikateľia                                                    100 eur/ hod.
 • Právnické osoby – podnikatelia                                                140 eur / hod.

Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

 • Od  3 320 eur do  6 640  eur                                          10% z hodnoty
 • Od  6 641 eur do 16 600 eur                                           8% z hodnoty
 • Od 16 601 eur do 33 200 eur                                          6% z hodnoty
 • Od 33 201 eur do 66 400 eur                                           3% z hodnoty
 • Viac ako  66 401 eur                                                         1,5% z hodnoty

Mediácia v občianskych sporoch:

/ susedské spory, rodinné spory, vzťahové spory – rodičia –deti, manžel-maželka, partnerské spory , komunitné spory /

Konzultácia vo veci    : 49 eur za každú aj započatú hodinu

Majetkové  občianské spory    :

 • Od 1660 eur , alebo majetková hodnota mediácie nie je známa 90 eur / hod.
 • Viac ako 1660 eur                                                                                    120 eur/ hod.

Pri kombinácií účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3  sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú už s DPH.

Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise mediačného konania.

Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie je v písomnej forme – dohoda- zápis – pred začatím mediáčneho konania.


 • Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby;
 • Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom;
 • Cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie.

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

Úkony súvisiace s mediáciou
platné pre všetkých účastníkov mediačného konania
Úvodná konzultácia,  posúdenie prípadu 49,- €/hodinu
Konzultácie, služby, administratívne práce súvisiace s výkonom mediácie 49,- €/hodinu
Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie 150,- €
V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu prijme,
cena za mediáciu sa stanovuje podľa bodov I. – III. cenníka.

I. Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore
(fyzické a právnické osoby)
Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
fyzické osoby – podnikatelia 69,- €/hodinu
Právnické osoby – podnikatelia 135,- €/hodinu
Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
do 3 320,- € 120,- €/hodinu
nad 3 320.- € do 6 640,- € 10 % z hodnoty
nad  6 640,- € do 16 600,- € 7 % z hodnoty
nad 16 600,- € do 33 200,- € 5 % z hodnoty
nad 33 200,- € do 66 400,- € 2 % z hodnoty
nad 66 400,- € 1 % z hodnoty

II. Mediácia v občianskych sporoch
(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)
Nemajetkové občianske spory
fyzické osoby 49,- €/hodinu
Majetkové občianske spory
do 1660,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 70,- €/hodinu
nad 1660,- € 90,- €/hodinu

III. Mediácia v štátnom sektore
(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)
Nemajetkové a pracovnoprávne spory v štátnom sektore
  49,- €/hodinu
Majetkové spory v štátnom sektore
do 3 320,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 120,- €/hodinu
nad 3 320,- € do 6 640,- € 10 % z hodnoty
nad 6 640,- € do 16 600,- € 5 % z hodnoty
nad 16 600,- € do 33 200,- € 3 % z hodnoty
nad 33 200,- € do 66 400,- € 2 % z hodnoty
nad 66 400,- € 1 % z hodnoty

Osobitné upozornenie:

 •  Mediátor si vyhradzuje právo zmeny ceny služieb mediácie a je povinný o cenách, akceptáciou cien uvedených v cenníku alebo stanovením ceny dohodou účastníkov, uzavrieť písomnú dohodu pred začatím mediačného konania.
 •  Tvorba cien je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii vo forme zápisu, prípadne dohody. Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátor nie je platcom DPH;
 •  Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania;
 •  Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny I.-III., resp. v rámci týchto skupín, sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje priemerom súčtu sadzieb jednotlivých skupín;
 •  Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a je u mediátora jeho prílohou;
 •  V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne;

Platnosť cenníka od 09.03.2020