GDPR

Ochrana osobných údajov v mediačnom konaní

§11 ods. 8 zákona 420/2004 Z.z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov

Mediátor spracúva a zverejňuje osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom .

( Týmto sa rozumie zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 v znení zákona č. 84/2014 Z.z. )

Vážený klient,

Vážim si Vašu dôveru a chcem Vás zároveň ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov, ktoré ste mi poskytli, je zabezpečená pred neoprávneným nakladaním v najvyššej možnej miere a využívam  na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše osobné údaje sú chránené technickými   bezpečnostnými   systémami   a  ďalšími   postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to   tak   pri prenose   údajov, ako aj pri ich ukladaní  na server. Ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.   Vaše   osobné   údaje   sú   spracovávané   v   zákonnom/teda nevyhnutnom rozsahu.

V záujme ochrany Vašich osobných údajov, je potrebné zdôrazniť, že udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a teda je právom dotknutej osoby, ktorú nie je možné k jeho udeleniu nútiť. Aby som však dokázala Vaše požiadavky riešiť, potebujem Vaše osobné údaje.

SÚHLAS AKO PRÁVNY ZÁKLAD

Súhlasom sa  podľa §4 ods. 3 písm.d) zákona o ochrane osobných údajov rozumie akýkoľvek slobodne daný,   výslovný  a   zrozumiteľný   prejav   vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých   informácií   vyjadruje   svoju   vôľu,  aby  sa   spracúvali   jej  osobné   údaje. Na   spracúvanie   osobných údajov na základe súhlasu musia byť splnené aj občiansko-právne   náležitosti    jednostranného právneho úkonu ( napríklad spôsobilosť na práva a povinnosti alebo spôsobilosť na právne úkony ).

Súhlas je   právnym úkonom osoby a na jeho platnosť sa vyžaduje, aby bol uskutočnený dobrovoľne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je absolútne neplatný.V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že súhlas   ako prejav  vole smeruje k vzniku,zmene alebo zániku práv a povinností,ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Pri udelení súhlas so spracúvaním   osobných   údajov   je   preto   potrebné zvažovať aj právne následky, ktoré udelením súhlasu vzniknú.

Pre udelenie súhlasu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sa vyžaduje, aby

 1. Dotknutá osoba bola spôsobilá mať práva a povinnosti a bola tiež spôsobilá na právne úkony v súlade s Občianskym zákonníkom,
 2. Pred udelením súhlasu boli dotknutej osobe poskytnuté všetky informácie týkajúce sa tohto súhlasu, teda, aby si prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť podľa §15 zákona o ochrane osobných údajov
 3. Udelenie súhlasu dotknutou osobou bolo dobrovoľné, jasné a vážne
 4. Textácia súhlasu bola určitá a zrozumiteľná
 5. O spracúvaní ( nespracúvaní ) svojich osobných údajov rozhodovala výlučne dotknutá osoba na základe vlastného slobodného uváženia,
 6. Existovala reálna možnosť slobodnej voľby dotknutej osoby súhlas udeliť, respektíve neudeliť,
 7. Súhlas bol jednoznačne a výslovne viazaný na jeden konkrétny účel.

Čo   predchádza   získaniu   súhlasu

Na to, aby bol súhlas získaný v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba musí mať pred jeho udelením dostatok informácií , aby sa o jeho udelení  vedelo jednoznačne rozhodnúť. Prevádzkovateľ je povinný v súlade s §15 zákona o ochrane osobných údajov dotknutej osobe vopred oznámiť

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
 2. Identifikačné údaje sprostredkovateľa, to neplatí, ak prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa  § 8 zákona o ochrane osobných údajov,
 3. Účel spracúvania osobných údajov,
 4. Zoznam alebo rozsah osobných údajov,
 5. Doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä 3
 6. Informácie o dobrovoľnosti poskytnúť údaje
 7. Čas platnosti súhlasu,
 8. Tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 9. Okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé,že im budú osobné údaje sprístupnené,
 10. Formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 11. Tretie krajiny, ak sa predpokladá, alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 12. Poučenie o právach dotknutej osoby ( podľa §28 a § 29 zákona o ochrane osobných údajov )