Prečo mediátor

Kedy sa obrátiť na mediátora?

Mediátora môžete osloviť pred začatím súdneho sporu, ale aj počas už trvajúceho súdneho sporu. Ak sa už prebiehajúci súdny spor vyrieši mediačnou dohodou a súd uznesením rozhodne o zmier, bude klientovi vrátená prislúchajúca časť súdneho poplatku.

Aké výhody má mediácia

Mediácia je menej finančne aj časovo náročná. Účastníci sa môžu vyhnúť súdnemu sporu a majú kontrolu nad riešením sporu a jeho výsledkom. Je dobrovoľná a jej cieľom je dosiahnuť riešenie výhodné pre obe strany. Mediácia sa realizuje v neformálnom a bezpečnom prostredí, čo prispieva k zníženiu napätia a zlepšeniu vzájomných vzťahov.
Mediáciu je možné realizovať, na žiadosť zúčastnených, aj s jednotlivými stranami oddelene. V mnohých krajinách je mediácia bežnou praxou a ľudia ju uprednostňujú práve preto, lebo je časovo a finančne menej náročná, ale hlavne preto, lebo takýto typ dohody je reálny, vecný a odráža možnosti a želania oboch strán.

5